Lejdi Butik FASHION SHOP | ul. Legionów 3, 91-063 Łódź

Polityka prywatności, RODO – obowiązek informacyjny

 1. Administratorem danych osobowych jest FASHION-TRADE BARTOSZ GÓRCZYŃSKI, ul. Łupkowa 16/31, 91-527 Łódź)
 2. Administrator jest operatorem sklepu internetowego lejdibutik.pl
 3. Administrator korzysta z techniki marketingowej Google Analytics.
 4. Witryny internetowe których operatorem jest Administrator wykorzystują pliki cookies. Użytkownik korzystając z Witryny, poproszony jest o wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia wygody podczas przeglądania serwisu. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki.
 5. Administrator korzysta z środków ochronnych dla swoich Witryn: certyfikat SSL dla ochrony transmisji, zmiana haseł dostępowych, regularna tworzenie kopii zapasowych i aktualizacja oprogramowania.
 6. Użytkownik Witryn (dalej „Użytkownik”) jest informowany o przetwarzaniu jego danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności i proszony jest o wyrażenie na to zgody.
 7. Każde z  oświadczeń, zapytań i informacji dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem:
  1. poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@lejdibutik.pl
  2. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Witrynie internetowej.
 8. Podane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. z 2019 r. poz. 730) (dalej „RODO”).
 9. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
  1. udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu z Użytkownikiem,
  2. przekazywania Użytkownikowi przez Administratora informacji o ofertach współpracy i wydarzeniach (marketing bezpośredni),
  3. prowadzenia systemu opinii i komentarzy,
  4. prowadzenia rozmów typu chat online,
  5. realizacji zamówionych usług oraz przygotowania, pakowania i wysyłki produktów.
 10. 10. Dane Użytkownika będą również przetwarzane w celu wykonywania umów, w których stroną będzie Użytkownik, a także do podjęcia innych uzgodnionych wcześniej działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.
 11. Dane Użytkownika są również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (wyjątkiem są sytuacje, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych), w tym w szczególności do celów:
  1. dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego;
  2. prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i innych właściwych przepisów polskiego prawa;
  3. egzekwowania należności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów polskiego prawa.
 12. Administrator przetwarza następujące kategorie danych Użytkownika:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. numer telefonu – podawany w szczególnych wypadkach;
  4. adres korespondencyjny – podawany w szczególnych wypadkach.
 13. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:
  1. Pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy oraz wszystkie inne osoby zatrudnione przez Administratora lub z nim współpracujące;
  2. Biura rachunkowe współpracujące z Administratorem;
  3. Kancelarie prawne współpracujące z Administratorem;
  4. Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;
  5. Podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora;
  6. Podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych, systemy płatności online i banki;
  7. Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;
 14. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez:
  1. okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z Użytkownikiem;
  2. okres utrzymywania komunikacji z Użytkownikiem, w tym zwłaszcza okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji;
  3. okres prowadzenia działalności marketingowej przez Administratora;
  4. okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących Użytkownika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi;
  5. wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej;
  6. okres niezbędny dla przeprowadzenia egzekucji należności Administratora. Dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione okresy dobiegną końca.
 15. Każdorazowo na żądanie Użytkownik ma prawo do:
  1. otrzymania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące;
  2. otrzymania kopii przetwarzanych danych;
  3. uzyskania od Administratora wszelkich informacji objętych zakresem niniejszej Polityki Prywatności.
 16. Użytkownik ma również pełne prawo zażądania od Administratora natychmiastowego sprostowania danych osobowych go dotyczących, a które są nieprawidłowe. Uwzględniony tu będą również cele przetwarzania. Użytkownik ma także prawo zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, włączając przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 17. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych go dotyczących, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe zostały uznane  za nie niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, przy jednoczesnym braku innej podstawy prawnej ich przetwarzania;
  3. Użytkownik wnosi sprzeciw, o którym mowa w punkcie 20-21;
  4. dane osobowe nie były przetwarzane zgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  6. dane osobowe zebrano w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku, na podstawie zgody dziecka lub jego rodzica (opiekuna).
 18. Użytkownikowi przysługuje prawo zażądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres, pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. gdy Użytkownik wniósł sprzeciw, o którym mowa w punkcie 20 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 19. Użytkownik ma prawo otrzymać w uznanym za powszechnie używany formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które go dotyczą, a które dostarczył Administratorowi. Ma także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.
 20. W dowolnym momencie Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi w takiej sytuacji nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 21. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a Administrator ma obowiązek taki sprzeciw uwzględnić.
 22. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Należy jednak pamiętać, że:
  1. wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
  2. pomimo wycofania zgody Administrator jest nadal uprawniony do przetwarzania danych w zakresie wskazanym w punkcie 14.
 23. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu.
 24. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO. W Polsce właściwym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
lejdibutik.pl

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prawnie uzasadnionym interesem do prowadzenia działalności gospodarczej:

Dane Administratora Danych Osobowych (ADO) Administrator wiodący
FASHION-TRADE BARTOSZ GÓRCZYŃSKI, ul. Łupkowa 16/31, 91-527 Łódź. NIP: 4660293855, REGON: 525119559, e-mail: biuro@lejdibutik.pl)
Kontakt e-mail: biuro@lejdibutik.pl, tel : 662-511-718
Cel i podstawa prawna przetwarzania prawnie uzasadniony interes ADO do prowadzenia działalności gospodarczej- Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, prawnie uzasadniony interes ADO do prowadzenia marketingu produktów i usług – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, prawnie uzasadniony interes ADO do wykonania umów oraz prowadzenia sprzedaży produktów, w zakresie których dochodzi do przetwarzania danych, Art. 6 ust. 1 lit b dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
Odbiorcy danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem ADO może powierzyć dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ADO, np. biurze rachunkowemu, agencjom marketingowym, podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ADO NIE PRZEKAZUJE danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Okres przechowywania danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.)
Prawa związane z powierzonymi danymi osobowymi prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, jeżeli zgoda była wymagana,
Podstawa obowiązku podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, odmowa .podania danych uniemożliwi jej zawarcie.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu
W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.


Updating…
 • Brak produktów w koszyku.