Lejdi Butik FASHION SHOP | ul. Legionów 3, 91-063 Łódź

Regulamin sklepu lejdibutik.pl

I. Postanowienia wstępne

 1. Operatorem Sklepu internetowego „lejdibutik.pl”, zwanego dalej Sklepem, dostępnego w Witrynie lejdibutik.pl jest FASHION-TRADE BARTOSZ GÓRCZYŃSKI, ul. Łupkowa 16/31, 91-527 Łódź, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. Operator ma nadany numer NIP: 4660293855, REGON: 525119559 posiada rachunek bankowy 13 1140 2004 0000 3602 7876 7941.
 2. Kontakt: e-mail: biuro@lejdibutik.pl
 3. Niniejszy Regulamin Sklepu, zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania z Sklepu, a w szczególności warunki składania zamówień, zawierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Przedmiotem działalności Sklepu jest przekazywanie informacji handlowych oraz sprzedaż internetowa.
 5. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest platforma internetowa lejdibutik.pl.
 6. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego (zwanego dalej „KC”). Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej, stanowiąc zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż.

II. Definicje

Podane niżej a użyte w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem) sformułowania mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – Regulamin Sklepu lejdibutik.pl.
 2. Witryna – Strona internetowa lejdibutik.pl.
 3. Sklep –Sklep lejdibutik.pl.
 4. Produkt – produkt prezentowany na Stronie produktowej oraz dostępny w Sklepie, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Strona produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat Produktu.
 6. Sprzedawca –firma FASHION-TRADE BARTOSZ GÓRCZYŃSKI, wpisana do CEIDG, NIP: 4660293855, REGON: 525119559.
 7. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 8. Konsument – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Sklepu, na podstawie umowy na odległość nabywa Produkt/Produkty od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Witrynę.
 10. Konto – zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika.
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).
 12. Rejestracja – proces zakładania Konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych i złożeniem oświadczenia woli dotyczących zgody na ich przetwarzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.
 13. Gość – Użytkownik niezarejestrowany, który w przypadku dokonania zakupów za pośrednictwem Witryny, składa oświadczenie woli na jednorazowe przetworzenie danych osobowych, w celu finalizacji Umowy sprzedaży.
 14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 16. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 17. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 18. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 19. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 20. Bank – mbank.
 21. Przelewy24 – usługa zapłaty za nabyty produkt przez płatności online Przelewy24.

III. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@lejdibutik.pl
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mbank 13 1140 2004 0000 3602 7876 7941
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail w niniejszym Dziale III lub formularza kontaktowego w serwisie lejdibutik.pl w dziale Kontakt.

IV. Wymagania techniczne

 1. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług serwisu i możliwość składania zamówienia.
 2. Warunkiem korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Witryny internetowej lejdibutik.pl jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu e-mail, dostęp do przeglądarki internetowej obsługującej CSS 2.1, skrypty JavaScript (oraz opartych o tą technologię frameworków), Cookies, oraz Flash Player. Rekomendowane przeglądarki: Internet Explorer 9, Firefox 6.

V. Informacje ogólne

 1. Korzystanie z Sklepu i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu wraz z załącznikami oraz z potwierdzeniem pełnoletniości przez Klienta.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po złożeniu stosownych oświadczeń woli poprzez założenie Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy produkcie w chwili składania zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 5. W przypadku Produktów nie objętych akcją rabatową na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszty dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. W przypadku składania Zamówienia na Produkty objęte akcją rabatową informacja o sposobie, w jaki cena za ww. produkty będzie obliczana, a także o opłatach za koszty transportu przekazana zostanie Klientowi zgodnie z preferowanym przez niego sposobem do kontaktu (telefonicznym, mailowym) określonym w złożonym przez niego oświadczeniu woli.

VI. Zakładanie Konta

 1. Aby założyć Konto, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w Dziale III.

VII. Realizacja zamówień

 1. Warunkiem dokonania zakupu jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia lub dokonanie Rejestracji.
 2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza zamówienia, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Produktu.
 3. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią oraz że nie dokonuje zakupu preparatów celem dalszej odsprzedaży.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail:
  a. podany podczas procesu składania zamówienia (Klient dokonujący zakupów jako Gość);
  b. dostępny w sekcji Moje konto (Klient zarejestrowany); potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Klient zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail i numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych w sekcji Twoje konto aby każde kolejne zamówienie, złożone przez niego, mogło zostać przekazane do realizacji.
 6. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu jednego Dnia Roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu jednego Dnia Roboczego licząc od godziny 10:00 najbliższego następnego Dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią złożonego zamówienia.
 7. Odmowa przyjęcia zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy:
  a. Produkt jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
  b. nastąpiła nieprzewidziana zmiana cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę;
  c. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
  d. pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
 8. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w odpowiedzi nowy czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu trzech Dni Roboczych, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu trzech Dni Roboczych od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.
 9. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z przesyłką, pojawią się po dokonaniu wyboru formy doręczenia i formy płatności w podsumowaniu zamówienia. Informacje te zawarte są również w rozdziale VIII , ust. 4 niniejszego Regulaminu.”
 10. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane, opłacone i gotowe do wysyłki. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości zamówień przed potwierdzeniem zamówienia oraz sprawdzenia prawdziwości podanych danych osobowych, a tym samym prawo do anulowania tego zamówienia, jeśli dane nie zostaną zweryfikowane pozytywnie.
 12. Celem weryfikacji danych podawanych w czasie składnia zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania wskazanych przez Klienta do kontaktu środków technicznych, takich jak: telefon, faks, e-mail dla zapewnienia dowodów świadczących o fakcie złożenia zamówienia i jego warunkach, a także tożsamości Klienta, niezbędnych do jego realizacji.

VIII. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  a. Przesyłka Kurierska DPD do krajów Europejskich po za Polską, opłacona wcześniej;
  b. Przesyłka Paczkomat InPost – Polska, opłacona wcześniej;
  c. Przesyłka DPD, opłacona wcześniej;
  d. Przesyłka DPD, płatność za pobraniem;
  e. Odbiór osobisty po wcześniejszej przedpłacie;
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. Płatność online za pomocą formuły zakupowej „Przelewy24”;
  b. Płatność zwykłym przelewem bankowym na wskazane konto;
  c. Płatność przy odbiorze podczas wyboru przesyłki za pobraniem DPD;
 3. Podanie danych osobowych Klienta:
  a. do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Odbiorcę na rzecz Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego.
  b. do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym a Bankiem.
  c. w formule zakupowej „Przelewy24” jest związane z udostępnieniem przez Sklep Internetowy możliwości zapłaty ceny za nabyty produkt przez Przelewy24. Przekazanie danych osobowych do Przelewy24 przed zawarciem Umowy sprzedaży produktów nabywanych w Sklepie internetowym jest warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży w formule zakupowej „Przelewy24” w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep Internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym, a Przelewy24.
 4. Szczegółowe informacje na temat kosztów i metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się w podsumowaniu Zamówienia. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej do krajów Europejskich, kuriera DPD do Polski jak i Paczkomatów InPost. Całkowity koszt dostawy niezależnie od wyboru formy płatności wynosi poszczególnie dla:
  a. Paczkomat Inpost (Polska – przesyłka przedpłacona)15,00 zł (piętnaście złotych i zero groszy) brutto;
  b. Kurier DPD (kraje Europejskie po za Polską – przesyłka przedpłacona)119,00 zł (sto dziewiętnaście złotych i zero groszy)  dla wszystkich Zamówień;
  c. Kurier DPD (Polska – przesyłka przedpłacona) 15 zł (piętnaście złotych i zero groszy);
  d. Kurier DPD (Polska – przesyłka za pobraniem) 22 zł (dwadzieścia dwa złote i zero groszy)
  e. 0 zł (zero złotych) dla wszystkich Zamówień na terenie Polski, powyżej łącznej wartości 300,00 zł (trzysta złotych) brutto.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do różnicowania cen w zależności od różnych form płatności.
 6. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych do odbioru przesyłki uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie niezrealizowanemu zamówieniu.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 10. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 11. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 12. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

IX. Dostawa towarów

 1. Dostawy realizowane są poprzez Dostawcę (Pocztę Polską – kraje Europejskie po za Polską, firmę kurierską DPD – Polska, paczkomaty InPost – Polska), na koszt Klienta. Niezależnie od tego Dostawca może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Użytkownika numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.
 2. Przesyłka dostarczana jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i w krajach Europejskich w Dni Robocze.
 4. Klient upoważnia Dostawcę do dostarczenia Przesyłki . W szczególności Dostawca, w przypadku wątpliwości, jest uprawniony zażądać od odbiorcy przesyłki okazania dokumentu potwierdzającego jego pełnoletniość. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odmowy okazania dokumentu, Dostawca odmówi wydania Przesyłki. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie co do trzeźwości osoby odbierającej Przesyłkę, Dostawca również może odmówić wydania Przesyłki.
 5. Dostawy będą realizowane w ciągu 3 Dni Roboczych. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu:
  a. zaksięgowania całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy – w przypadku wyboru sposobów płatności innych niż za pobraniem,
  b. potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę – w przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o rozpoczęciu realizacji zamówienia, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w Zamówieniu.
 6. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki wysyłanej na wskazany przez Klienta adres dostawy.
 7. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności Dostawcy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia.
 8. W przypadku, gdy Przesyłka lub/i jej zawartość uległy uszkodzeniu w transporcie. Klient powinien sporządzić protokół szkody w obecności Przewoźnika oraz odmówić jej przyjęcia. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

X. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 2. Konsument chcący skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zobowiązany jest w terminie o którym mowa w pkt. 1 odesłać Produkt wraz oświadczeniem odstąpienia od umowy na odległość na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, termin wskazany w pkt. 1 biegnie od dostawy Produktu, który jest przedmiotem odstąpienia od Umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na odległość można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu lub na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Wykorzystanie ww. wzorów nie jest obowiązkowe, o ile oświadczenie to zawierać będzie niezbędne elementy do jego skutecznego złożenia.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii, otwarciu butelki lub usunięciu innych zabezpieczeń, a w szczególności banderoli. W przypadku zamówienia zestawu, za Produkt uznaje się cały zestaw.

XI. Reklamacje i zwroty

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty. Niniejszy Dział Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.
 2. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134, z późn. zm.).Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie w Dziale III adresy Sprzedawcy.
 5. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w Dziale III niniejszego Regulaminu.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. przedmiot reklamacji, zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, w tym adres do korespondencji oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

XII. Bezpieczeństwo

 1. Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik.
 2. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Użytkownika w trakcie realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury e-Card używającej bezpiecznych technik.
 3. W szczególności operator Witryny lejdibutik.pl nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji e-Card.

XIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. W czasie korzystania z Witryny lejdibutik.pl Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Składając zamówienie, Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, komunikacji marketingowo-sprzedażowej, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i obsługi innych procesów posprzedażowych, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 6. Jeśli Użytkownik wyrazi stosowne oświadczenie woli w procesie rejestracji lub procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie czasopisma elektronicznego(tzw. newslettera), jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.)
 7. Jeśli Użytkownik wyrazi stosowne oświadczenie woli w procesie rejestracji lub w procesie składania zamówienia , jego dane (numer telefonu) wykorzystywane będą do celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1954 z późn. zm.)
 8. Dane osobowe każdej osoby niebędącej Użytkownikiem, a dokonującej płatności zostaną przetworzone na potrzeby realizacji Umowy sprzedaży, płatności i wysyłki zamówionych produktów. Okres przechowywania ww. danych osobowych kształtowany jest przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Operatora są przetwarzane wyłącznie dla prawnie uzasadnionych potrzeb Administratora. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 10. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane. Zmianę lub usunięcie danych Użytkownik może wykonać samodzielnie w sekcji ‘Twoje konto’ lub zwrócić się z prośbą do operatora witryny lejdibutik.pl o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca, celem uniemożliwienie ich jednoznacznej identyfikacji z Użytkownikiem, usunie dane osobowe Użytkownika na wyraźną jego prośbę. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane.
 11. Witryna lejdibutik.pl umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom umieszczanie komentarzy, ocen i opinii pod Produktami. Komentarze, o których mowa wyżej stają się własnością Operatora i mogą zostać użyte w takiej formie lub skróconej do promocji Witryny lub Produktów w niej się znajdujących.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej lejdibutik.pl i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przed zawarciem umowy sprzedaży. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 2. Optymalny termin spożycia i ewentualny okres przechowywania Produktów prezentowanych w Witrynie lejdibutik.pl jest podany na każdym opakowaniu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 4. Wszystkie nazwy Produktów prezentowanych w Witrynie i oferowanych do sprzedaży w Sklepie są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm).
 5. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie lejdibutik.pl posiadają ochronę prawno – autorską w świetle ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm).
 6. Operator Witryny nie dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 7. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 8. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

KLAUZULA INFORMACYJNA
lejdibutik.pl

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prawnie uzasadnionym interesem do prowadzenia działalności gospodarczej:

Dane Administratora Danych Osobowych (ADO)Administrator wiodący FASHION-TRADE BARTOSZ GÓRCZYŃSKI, ul. Łupkowa 16/31, 91-527 Łódź. NIP: 4660293855, REGON: 525119559 wpisana do CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Kontakt z Administratorem Systemu InformatycznegoWłaściwym do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych/ RODO jest Administrator Systemu Informatycznego . e-mail: biuro@lejdibutik.pl.
Cel i podstawa prawna przetwarzaniaprawnie uzasadniony interes ADO do prowadzenia działalności gospodarczej- Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, prawnie uzasadniony interes ADO do prowadzenia marketingu produktów i usług – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, prawnie uzasadniony interes ADO do wykonania umów oraz prowadzenia sprzedaży produktów, w zakresie których dochodzi do przetwarzania danych, Art. 6 ust. 1 lit b dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przekazania danych osobowych Odbiorców (klientów Sklepu internetowego i kontrahentów) do mbank („Bank”) w związku z: świadczeniem przez bank na rzecz Sklepu Internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet -Art. 6, ust 1 lit f RODO, obsługą i rozliczaniem przez bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych –Art. 6 ust. 1 lit f RODO, w celu weryfikacji przez bank należytego wykonania umów zawartych ze sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku z składanymi przez nich reklamacjami – art. 6 ust. 1 lit f RODO, przekazania danych osobowych Odbiorców do Przelewy24 w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Przelewy24 w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Przelewy24” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep Internetowy, a także w celu weryfikacji przez Przelewy24 należytego wykonania takich umów zlecenia – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Odbiorcy danych osobowychzgodnie z obowiązującym prawem ADO może powierzyć dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ADO, np. biurze rachunkowemu, agencjom marketingowym, podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar GospodarczyADO NIE PRZEKAZUJE danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Okres przechowywania danych osobowychOkres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.)
Prawa związane z powierzonymi danymi osobowymiprawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, jeżeli zgoda była wymagana,
Podstawa obowiązku podania danych osobowychPodanie danych osobowych Odbiorcy jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do zawarcia Umowy oraz prowadzenia sprzedaży produktów, odmowa .podania danych uniemożliwi dokonanie ww. czynności, co skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia Umowy sprzedaży ze Sklepem Internetowym. Podanie danych osobowych Odbiorcy do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Odbiorcę na rzecz Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych Odbiorcy do banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiedzy Sklepem Internetowym a Bankiem. Podanie danych osobowych Odbiorcy w formule zakupowej „Przelewy24” jest związane z udostępnieniem przez Sklep Internetowy możliwości zapłaty ceny za nabyty produkt przez Przelewy24. Przekazania danych osobowych do Przelewy24 przed zawarciem Umowy sprzedaży produktów nabywanych w Sklepie internetowym jest warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży w formule zakupowej „Przelewy24” w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep Internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym, a Przelewy24.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniuW ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Updating…
 • Brak produktów w koszyku.